Την Δευτέρα 19/10/2020, δημοσιεύθηκε η πρόσκληση ΑΤ08 «Smart Cities», στα πλαίσια του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας και τους  καλεί να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πρόγραμμα με στόχο την Ψηφιακή Σύγκλιση και τον Ψηφιακό Ανασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, αλλά και την ΚΥΑ 22766/09-04-2020 με βάση την οποία καταρτίστηκε το πρόγραμμα, μέσα στις οριζόντιες επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος είναι οι δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχων.

Οι προτάσεις, προκειμένου να τύχουν της καλύτερης δυνατής αξιολόγησης, πρέπει να είναι τυπικά πλήρεις και να διαθέτουν σαφή τεκμηρίωση για τη σκοπιμότητά τους, την αναγκαιότητα, το αποτύπωμα των προτάσεων στο φορέα και στην κοινωνία, την σωστή και πλήρη αποτύπωση του αντικειμένου του έργου, του χρονοδιαγράμματος, των πόρων και των φάσεων αυτού, καθώς και πληρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου. Επιπλέον, κρίσιμο σημείο αξιολόγησης είναι η συσχέτιση και συμφωνία των προτάσεων με το στρατηγικό σχεδιασμό του φορέα.

Δείτε εδώ την πρόσκληση