Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών με επίδομα 3.000 €

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 1600 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής ή Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής ή Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων αποφοίτων ΤΠΕ 25-29 ετών θα υλοποιηθεί δια ζώσης ή εξ΄αποστάσεως και περιλαμβάνει:

 • παροχή υπηρεσιών ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής (έξι συνεδρίες),
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το πρόγραμμα για ανέργους απόφοιτους ΤΠΕ 25-29 ετών περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης  το οποίο ανέρχεται σε: 2000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα).

Το αντικείμενο κατάρτισης  του προγράμματος ανέργων αποφοίτων ΤΠΕ 25-29 ετών περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες ειδικότητες:

 1. Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 2. Διαχειριστής Δικτύων
 3. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 5. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 7. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 8. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 9. Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 10. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 11. Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα θα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας του
 • να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο : Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει).
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • Βεβαίωση Ανεργίας (τη οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr η θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσιο Φορέα η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας) ότι: δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 • Απολυτήριο ή Πτυχίο σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.