Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας με επίδομα 1.900€

Η Δράση αποσκοπεί στη εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων 2.000 ανέργων πτυχιούχων οικονομολόγων ηλικίας έως 29 ετών, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ΄ αποστάσεως και περιλαμβάνει:

Παροχή υπηρεσιών ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής (12 συνεδρίες)

Παρακολούθηση συνολικά προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών με τη μέθοδο της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης:

 1. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα,
 2. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,
 3. Οικονομική Ανάλυση,
 4. Διοίκηση και Διαχείριση έργου,
 5. Διαχείριση Αφερεγγυότητας,
 6. Εσωτερικός Έλεγχος,
 7. Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης,
 8. Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech),
 9. Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security)

 

Πιστοποίηση που θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί για τις 380 ώρες κατάρτισης 1.900€.

Επισημαίνεται ότι τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες του προγράμματος.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 1. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 2. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
 1. να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη
 2. να έχουν πτυχίο Οικονομικής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκληση

Δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)

2.Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο Ο.Ε.Ε.), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ ότι

 • ΑΔΤ : …….
 • ΑΦΜ : ….
 • ΑΜΚΑ: …..
 • Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • δεν είναι  μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
 • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων   και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

3.Τίτλοι σπουδών «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών ή  τίτλων σπουδών συγκεκριμένων οικονομικών τμημάτων των (πρώην) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τέλος, τίτλους σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αυτοί δύναται να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην έννοια της «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», μόνο εφόσον έχουν τύχει της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας ή ισοτιμίας του ν. 3328/2005.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.