Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού με επίδομα 2.700€

Η Πράξη αποσκοπεί στη παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης), και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 1940 νέων ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 29 ετών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και να ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόληση τους.

Ενέργειες του προγράμματος:

Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε τρεις ατομικές (3) συνεδρίες

Ενέργειες Κατάρτισης συνολικής διάρκειας 540 ώρες:

 • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης για το πρόγραμμα, με τίτλο «Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media» που θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης,
 • 420 ώρες πρακτική άσκηση σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού

Πιστοποίηση που θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις παραπάνω επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική για να καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το πρόγραμμα για ανέργους απόφοιτους περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 600,00 Ευρώ (120 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης  το οποίο ανέρχεται σε: 2100,00 Ευρώ (420 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 1. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 2. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,
 • κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη (δηλαδή κατά την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής) να είναι έως και 29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος
 1. να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ και να έχουν συντάξει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους
 2. να είναι πτυχιούχοι σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλή όψη), Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2.Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :

 • Α.Φ.Μ. ,
 • Α.Μ.Κ.Α,
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.

3.Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού

4.Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ

5.Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο ΙΝΣΕΤΕ), ότι

 • δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, και
 • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 6.Αντίγραφο τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.