Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» του ΕΠΑνΕΚ που αφορά την έγκριση τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ (3.448) αιτήσεων χρηματοδότησης, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 18.170.183,10 ευρώ και με ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από 01/09/2020 έως και 30/09/2020.

Επίσης εγκρίνονται τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (4.300) αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν αιτήματα παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01/09/2020 έως και 30/09/2020, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 18.683.442,16 ευρώ.

Στην Απόφαση περιλαμβάνονται και δέκα τέσσερις (14) αιτήσεις λόγω επανυπολογισμού του συνολικού ποσού έγκρισης τόκων από τα αρμόδια για την αξιολόγηση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης, αρχικού αιτήματος ή παράτασης, λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την κάθε πρόταση από το οικείο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ