Η Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» παρέχει κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, στοχεύοντας στη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο σπίτι».

Στο πρόγραμμα εντάσσονται μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων είναι οι εξής:

  • Κουφώματα/Συστήματα Σκίασης/Αερισμός
  • Θερμομόνωση
  • Συστήματα θέρμανσης/Ψύξης
  • Συστήματα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης-αυτονόμησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης υπαγωγής.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων διαμορφώνεται ως εξής:

– 50.000 ευρώ για  μονοκατοικίες/μεμονωμένα διαμερίσματα/ διαμερίσματα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικίες τύπου Α.

– 80.000 ευρώ για πολυκατοικίες τύπου Β.

Δείτε την Προδημοσίευση της Δράσης εδώ 

Άλλες πληροφορίες εδώ

Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα