Οδηγίες για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ των 36.500 θέσεων σε δήμους και Περιφέρειες δίνει η Γενική Γραμματεία Εργασίας για το τι ισχύει για τους ωφελούμενους του προγράμματος σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες, την αναστολή λειτουργίας και την εξ αποστάσεως εργασία.

Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματέας Άννα Στρατινάκη οι διατάξεις που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες και την εξ αποστάσεως εργασίας ισχύουν και για τους ωφελούμενους του προγράμματος ενώ σε περίπτωση κλεισίματος κάποιας δομής ή φορέα ο ωφελούμενος μεταφέρεται σε άλλη δομή.

Ειδικότερα η γενική γραμματεία προχώρησε σε σχετικό έγγραφο κατόπιν ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί από τους Επιβλέποντες Φορείς και τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της ορθής υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ), και προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Για την ανάληψη των καθηκόντων στους επιβλέποντες φορείς δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η προηγούμενη προσκόμιση αρνητικού τεστ για COVID-19 από τους ωφελούμενους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 13 IV της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020, οι επιβλέποντες φορείς οφείλουν να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση.

Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Επιβλεπόντων Φορέων ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης τοποθετούνται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα φορέα ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης του σχετικού παραρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης, βάσει της αίτησης τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου στο νέο Επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, αριθμού θέσεων κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Φορέα (κεφάλαιο 10, παράγραφος 10.11).
2. Αναφορικά με την παροχή εργασίας των ωφελουμένων στους επιβλέποντες φορείς εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ. Περαιτέρω, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και με δεδομένο ότι το φαινόμενο της πανδημίας συνιστά γεγονός ανώτερης βίας, διευκρινίζεται ότι εφαρμόζεται συμπληρωματικά η με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/02-10-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:9ΣΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π). Συγκεκριμένα, στην εν θέματι εγκύκλιο ορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου.
Συνεπώς ωφελούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις αναφερόμενες στην εγκύκλιο ομάδες δύνανται να απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας τους. Στην περίπτωση αυτή, παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον είναι δυνατή 2 η άσκηση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 67 του ν. 4722/2020.

3. Ειδικά για τους επιβλέποντες φορείς που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής τυγχάνει εφαρμογής η με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/02-10-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: 9ΣΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π), στην οποία ορίζεται ότι η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων σε κάθε φορέα είναι υποχρεωτική για τους φορείς από 05/10/2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.

4. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας επιβλεπόντων φορέων, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19, ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου 11.2 της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ αναφορικά με τις άδειες των ωφελουμένων. Επιπλέον και για λόγους ανωτέρας βίας, επισημαίνεται ότι ισχύουν αναλογικά και για τους ωφελούμενους της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20-03-2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, σύμφωνα με την οποία: «Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης.

Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων». Επισημαίνεται ότι για την υπέρβαση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο 11.2. της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020, 13 ημερών αναρρωτικής άδειας, εξαιτίας των παραπάνω συνθηκών ανωτέρας βίας, ισχύουν τα οριζόμενα του εδαφίου iii της παραγράφου 11.3 της Πρόσκλησης, σύμφωνα με τα οποία «Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, όπως 3 περιγράφονται υποπαρ. α.ii. της παρ. 11.2 του Κεφαλαίου 11 της παρούσας, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ορίου των 200 ημερομισθίων εντός του χρονικού περιορισμού των 10,5 μηνών (8μηνη διάρκεια απασχόλησης συν 2 μήνες και 15 ημέρες όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο) από την έναρξη της απασχόλησής τους », επομένως δεν συνιστά λόγο μη επιλεξιμότητας των δαπανών του προγράμματος.

5. Σε περιπτώσεις παρατεταμένης/οριστικής αναστολής λειτουργίας δομών των επιβλεπόντων φορέων εξαιτίας εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19 (πχ περίπτωση των ΚΑΠΗ), ως και στις περιπτώσεις που υφίσταται πλεόνασμα ωφελουμένων σε επιβλέποντες φορείς, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης ενημέρωσης του επιβλέποντος φορέα προς τον ΟΑΕΔ, ο ωφελούμενος τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντος φορέα, υποχρεωτικά εντός της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη θέση στο νέο φορέα ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης του σχετικού παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης, βάσει της αίτησης τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου στο νέο Επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, αριθμού θέσεων κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Φορέα και με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του νέου επιβλέποντος φορέα. Για την τοποθέτηση λαμβάνεται επίσης υπόψη, εφόσον είναι εφικτό, η αίτηση του ωφελούμενου.

6. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6 προσόντα τοποθέτησης και δη στην Παράγραφο 6.3 γ: «Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που αφορούν τα γενικά και τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης) είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (6/7/2020)» Συνεπώς, υποψήφιοι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. οι οποίοι κατά την αίτησή τους δήλωσαν ότι κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, οφείλουν να το προσκομίσουν κατά τη διαδικασία της πρόσληψής τους στους επιβλέποντες φορείς. Η μη υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού επιφέρει τον αποκλεισμό τους, ως άλλωστε προβλέπεται στην παράγραφο 10.5 της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020.