Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη διακοσίων είκοσι επτά (227) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 2.134.555,94 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια διακόσια εξήντα εννιά (1.269) και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 12.081.529,87 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ