Ξεκινάει η Νέα Δράση Ενίσχυσης Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 € & μέγιστο 50.000,00 €.
Προκηρύχθηκε η δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19»στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020». Πρόκειται για ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Βασικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000,00€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Δράση.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί στην Αττική.
  • Η έναρξη δραστηριότητας πρέπει να είναι πριν την 01/01/2019.
  • Οι Εργαζόμενοι κατά το έτος 2019 να μην ξεπερνούν τους 50.
  • Να προκύπτει μείωση στον κύκλο εργασιών για το 2ο τρίμηνο του 2020 (1/4/2020 – 30/6/2020) σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (1/4/2019 – 30/6/2019) του 2019.
  • Τα έξοδα του έτους 2019 να είναι πάνω από 10.000 €. ( Αγορές Εμπορευμάτων, Α’ Υλών & Υλικών Χρήσης, Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών και Εργαζομένων, Ενοίκια χρήσης)
  • Να έχει επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
  • Το τρίμηνο από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (περίοδος πληρωμών) θα πρέπει να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων με αυτόν που υπήρχε κατά το ίδιο διάστημα του 2020.

Διαδικασία Υποβολής:

Η (νέα) ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 23.10.2020 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 20.11.2020 ώρα 15.00.
Κριτήρια Αξιολόγησης:
Τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα κατανεμηθούν τα 200.000.000 € της Δράσης (συγκριτική αξιολόγηση, χωρίς σειρά προτεραιότητας) αφορούν σε:
  • Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019 (βαθμολόγηση 25%)
  • Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 (βαθμολόγηση 15%)
  • Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. (βαθμολόγηση 60%)
Οι πληρωμές της δράσης θα ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών εντολών, ώστε οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να έχουν λάβει την ενίσχυση μέσα στους πρώτους μήνες του 2021.